София,
ЕИК/Булстат: 206690454
ДДС №: BG206690454


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА И ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН НА Galaxy decor

на адрес   https://galaxydecor.bg/

1. Информация за Galaxy decor и контакти

1.1. Търговско наименование (фирма):   „Галакси АйДжи“ ЕООД   

1.2. Единен идентификационен код (ЕИК):    206690454
1.3. ДДС №:    BG206690454

 МОЛ: Габриел Стоянов                                                     

1.4. Седалище и адрес на управление:   1360 София ж.к. Модерно предградие, ул.Анри Нестле №7

1.5. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители:

 гр. София, yл. Анри Нестле 7

1.6. Данни за кореспонденция: 1360 София ж.к. Модерно предградие, ул.Анри Нестле №7

1.7 Телефон за контакти:   +359 89 8763664                                

1.8. Електронен адрес (имейл):      office@galaxydecor.bg                     

1.9. Уебсайт:     https://galaxydecor.bg/     

1.10. Надзорни органи:

1. 11.  Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
тел.: 02/91-53-518
факс: 02/91-53-525
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

1.12. Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
тел.: 02/933 0565
факс: 02/9884218
Телефон на потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

1.13.    Авторски права
а)    „Галакси АйДжи“ ЕООД    е собственик на наименованието Galaxy decor;   собственик и администратор на Сайта и електронния / он лайн магазин, намиращи се на интернет адрес https://galaxydecor.bg/   , на цялото съдържание в тях включително, но не само на графичния дизайн, текстовете, фотографиите и авторските програмни кодове. Всички елементи представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Галакси АйДжи“ ЕООД   .

b)  Никоя част от сайта и електронния магазин не може да бъде копирана, сваляна, записвана, продавана или раздавана без изричното писмено съгласие на собственика.
с)    Снимките, публикувани в сайта и електронния магазин, са собственост на „Галакси АйДжи“ ЕООД    или са предоставени от собствениците на същите.   

 2. Общи положения

2.1.      Общите условия представляват договор между всеки потребител на сайта и собственика на сайта и на електронния магазин Galaxy decor – „Галакси АйДжи“ ЕООД.

2.2. Всеки потребител получава правото да ползва информацията, качена на сайта за лични, нетърговски цели.

2.3  Настоящите Общи условия регламентират едновременно:

   а)         правилата за използване на Сайта;

   b)         Електронния магазин – съдържанието на договорите за продажба от разстояние, сключване, изпълнение, гаранции, рекламации.

2.2.        Общите условия се прилагат към всички договори за продажба от разстояние, сключвани посредством Електронния магазин Galaxy decor.

1.4.     „Галакси АйДжи“ ЕООД чрез електронния магазин Galaxy decor и Купувачът могат да сключат и отделен договор, който урежда конкретни поръчки и отношения и който може да се различава от настоящите общи условия. Този договор е с предимство пред Общите условия и те могат да се прилагат само доколкото не противоречат на този договор .

2.5.        Общите условия са задължителни за всички потребители , ползващи сайта или услугите на електронния магазин. Лицата,  които ги посещават, ползват , регистрират се, разглеждат, купуват стоки и услуги и извършват каквито и да е други действия в сайта или електронния магазин ,  се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.  В случай, че не са съгласни с общите условия, лицата не следва да ползват сайта и електронния магазин.

2.6.        Galaxy decor може едностранно, по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Купувача  да променя Общите условия и  да ги актуализира, като публикува съответната информация на интернет страницата си на адрес https://galaxydecor.bg/ Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на сайта и са задължителни за Купувача и той не може да се позовава на непознаването им.

2.7.    Всяко лице, ползващо онлайн магазина (влизане, разглеждане, покупка, плащане , доставка и др.), носи рисковете от използването му, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.

2.8.  Продавачът предоставя на Купувачите копие от актуалните Общите условия на хартиен носител  при доставката на всяка стока. 

3. Понятия, използвани в настоящите Общи условия
3.1
. „Онлайн магазин” / „Електронен магазин“ е виртуалният магазин – електронна платформа, която се намира в сайта на адрес https://galaxydecor.bg/ и която служи за предлагане от Продавача на стоки за продажба, извършване на поръчки и заплащане на стоки от Купувача и сключване на договори за продажба от разстояние на стоки съгласно Общите условия;

3.2. „Продавач” е „Галакси АйДжи“ ЕООД  чрез електронния магазин Galaxy decor – https://galaxydecor.bg/, както и всяко лице – търговец, което предлага стоки през електронния магазин и има сключен съответен договор с Galaxy decor във връзка с това;

 3.3. „Купувач” е всеки (физическо, юридическо лицеи др.) който използва сайта и/или електронния магазин от първоначалното влизане в  магазина до подаването на заявка за закупуване на продукт, съответно закупуването на продукт и заплащането , от онлайн магазина.

3.4.  „Потребител” е потребител по смисъла на Закона за зашита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива продукти, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, както и всяко физическо лице, което действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

3.5. „Продукт” – стоките/артикулите, предлагани в онлайн магазина…………..

3.6. „Поръчка “ означава поръчка на Купувача за покупка на определени от него стоки,  избрания начин за плащане, доставка , допълнителни услуги (монтаж/демонтаж) и получаване на Стоките и тяхното заплащане ;

3.7 „Сайт“ означава домейн (интернет адрес) https://galaxydecor.bg/

3.8. „Цена на доставка“ означава разноските по транспорта и доставянето на стоките до Купувача, посочена в български лева, с включен данък върху добавената стойност;

3.9 . „Цена на стока“  означава цената за бройка или за определено количество стоки, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси. В Цената на Стоката не се включва Цената на Доставка.

4. Цени.  Начин на плащане. Фактуриране. Електронни фактури


4.1.
Цените на всички продукти,които се предлагат  в онлайн магазина са в български лева за единична бройка или за определено количество стоки и с включен 20% ДДС. Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани на сайта https://galaxydecor.bg/, са определени в профила на всеки артикул.

4. 2 . Намаления, промоции и подаръци се предоставят от Galaxy decor  на Купувачите при спазване на изискванията на Закона за защита на потребителите и съгласно обявените от Galaxy decor  чрез Онлайн  магазина условия за съответните стоки. При намаление на цени новата цена се поставя до старата която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец,  а когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП – до 6 месеца.

4.3. Продавачът си запазва правото да променя цените, обявени в онлайн магазина по всяко време и без предварително уведомление на Купувачите. Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в сайта. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката . При допуснати технически грешки в публикуването на информация, Galaxy decor  има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, когато има такива.

4.4. Освен ако не е изрично посочено или договорено обратното, транспортните, куриерските разходи, разходите за разнос и монтаж , за задължителна застраховка на пратката при наложен платеж, не са включени в продажната цена.

4.5. Освен ако не е изрично посочено или договорено обратното, товаро-разтоварните работи при доставка са до входната врата на улицата, а от там са отговорност на Клиента.
 
4.5. Цените на Стоките, обявени в сайта са валидни:

a)         до изчерпване на количествата от дадена стока;

b)        към момента на потвърждаване на поръчката;

c)        при получаване от склада на Продавача;

4.6. Купувачът може да заплати цената на стоката по един от следните начини:

a)         Наложен платеж – заплащането се осъществява в момента на доставката и предаването на стоката на посочения от Купувача адрес за доставка в поръчката

b)         Плащане по банков път – Купувачът заплаща цената на стоката на потвърдената поръчка по посочена в сайта на продавача банкова сметка, преди получаване на поръчаната стока. Купувачът изпраща  копие от платежното нареждане, в което като основание за плащане е посочен номерът на поръчката, на имейл [……………………………..   ], като в него посочи и името си и телефон за контакт .

c)         Плащане с дебитна или кредитна карта – Купувачът заплаща Цената на Стоката с банкова карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са: всички банкови карти сред които , но не само VISA, MasterCard, Maestro.

d) Плащане чрез системите за електронни разплащания ePay и PayPal; при направено плащане чрез системата на PayPal, поръчката се изпълнява след получаване на потвърждение от PayPal;

4.7.        Когато е избрано плащане с банкова карта или по банков път, ако в срок до 2 (два) дни от потвърждаване на поръчка, цената не е получена по банковата сметка на Продавача, поръчката се счита за автоматично отменена и Продавачът не дължи изпълнение по нея, без да носи отговорност за това.

4.8.        При забава на плащане на дължима сума или част от нея съгласно тези Общи условия по издадена от Продавача фактура, Купувачът дължи неустойка в размер на 0,5% на ден върху просрочената сума до окончателното й плащане, освен в случаите, когато писмено е уговорено друго. Това не важи за лица, които са потребители по смисъла на ЗЗП.

4.9 .  При поръчка на стоки, които не са налични на склад или стоки по индивидуална поръчка с избор на на цвят, материя, размер , комплектност и конфигурации по проект и други приложими към тях опции, е необходимо предплащане в размер на 50% от стойността на стоката с ДДС. Неналичните на склад артикули са тези, за които е посочен  срок за доставка повече от 5 работни дни.

 4.10. Купувачът и Продавачът могат да сключват договори , в които да уговарят условия, различни от Общите условия.  Те могат да променят с допълнителни споразумения по взаимно съгласие условията по вече сключени договори, както и на Общите условия. 

4.11.  С приемане на Общите условия Купувачът се съгласява да получава фактури, издадени от Продавача в електронен формат (електронни фактури) за закупените от Купувача стоки чрез изпращане на фактурите по имейл на електронен адрес, посочен от Купувача при поръчката на стоката. Купувачът се отказва от получаването на хартиени фактури, които Продавачът издава при продажба на стоки;

4.12. Продавачът издава фактура за дължимата цена за направена поръчка съгласно Общите условия. Купувачът следва да извърши плащането предварително – преди приемането на стоката или най-късно в срока, посочен в издадената от Продавача фактура за дължимата сума.

4.13.  Срокът за издаване на фактура от Продавача е

а) до  5 дни от датата на доставката на стоката, когато цената  се заплаща с наложен платеж.

b) При авансово плащане срокът за издаване на фактурата е не по-късно от 5 дни от датата на получаване на плащането от Продавача.

с)  При извършване на две или повече доставки на Стоки на един Купувач в рамките на един календарен месец Продавачът може да издаде една сборна фактура, в която се посочват данни за всяка отделно извършена доставка. Сборната фактура се издава не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът за доставките е станал изискуем.

 5.  Поръчка на стоки. Сключване на договор за продажба от разстояние

5.1. Сайтът и Електронният магазин могат да се разглеждат, поръчката на стоки и сключването на договор за продажба чрез електронния магазина могат да се извършват свободно от всяко лице, без за това да е необходима регистрация.

5.2. Лицата, които желаят да регистрират профил, могат да направят това като попълнят заявление за регистрация  на сайта на Galaxy decor. Те задължително посочват електронен адрес  и/или телефон и парола за достъп и отбелязват в полето “Съгласен съм с Общите условия”, с което декларират, че са запознати и приемат изцяло  Общите условия и потвърждават с бутон „Потвърди“ създаването на профила. Galaxy decor  изпраща електронно съобщение до електронния адрес, посочен от Купувача, с което потвърждава успешното създаване на профил.

5.3.   Купувачът декларира, че предоставя вярна и пълна информация при попълване на заявлението за регистрация в сайта. При промяна на някое обстоятелство,  Купувачът се задължава да актуализира съответните данни в своя профил . Ако не го направи носи пълната отговорност при неправилно адресирани или изпратени уведомления и доставки. Купувачът носи отговорност за запазването в тайна на своя имейл и парола.

5.4. Продавачът има право неограничено, без предварително уведомяване и без аддължи каквото и да е обезщетение и неустойки да прави промени в публикуваните стоки, цени и други характеристики на стоките. Купувачите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в сайта на електронния магазин.

5.5. Всеки клиент, желаещ за закупи предлагана в електронния магазин стока, подава заявка , като попълни бланката на сайта на Galaxy decor. Със завършване на поръчката и потвърждаването й от Купувача, се задължава да заплати цената на стоката и цената на доставката и е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна. Продавачът  обработва само коректно попълнената бланка (с адрес за доставка, имейл и телефон за контакти) и в 3 дневен срок от заявката, изпраща на посочената от  Купувача електронна поща попълнена бланка за поръчка.

5.6. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на получаването от страна на Купувача на посочената от него електронна поща на потвърждение, че стоката от поръчката е готова за изпращане, съответно от получаването на авансовото , респ. цялостното плащане, ако такова се дължи съгласно Общите условия или е уговорено между страните.  Посочената в приетата поръчка цена е задължителна за Продавача и Купувача,независимо дали впоследсвие тя ще се увеличи или намали, респ. ще бъде прдложена на промоционални цени или ще участва внякаква рекламна кампания на Продавача.

5.7. Продавачът не отговаря за наличността на поръчаните продукти. В случай, че междувременно наличността е изчерпана, Продавачът следва да уведоми Купувача в тридневния срок по чл. 5.4. от Общите условия. Купувачът може да приеме предложения му алтернативен продукт , да избере друг наличен на предложената за него цена или да откаже поръчката. Същото важи и ако посоченият в офертата срок за доставка не може да бъде спазен.

5.8. Офертите, публикувани в онлайн магазина не обвързват Продавача. Той има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения. В случай че Продавачът не се свърже с Купувача и не потвърди поръчката  в 3-дневния срок по чл. 5.4. от Общите условия, договор между страните не е сключен и съответно не подлежи на изпълнение. 

5.9. Не подлежина изпълнение и поръчка, съдържаща непълни или неточни данни, които затрудняват или правят невъзможно изпълнението на задълженията на Продавача по чл. 5.4., както и доставката на стоката до адреса на Купувача. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.

5.10 Собствеността на стоките се прехвърля от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на стоката се удостоверява с подписа на Купувача при получаване на стоката. Рискът от погиване или повреждане на стоката преминава от Продавача върху Купувача при предаване на Стоката на Купувача.

5.11. При проблеми в  мрежата на Интернет, в случай на форсмажорни обстоятелства,  проблеми с предоставянето на услуги , които Продавачът получава от трети лица, непреодолима сила, хакерски атаки и др. събития, независещи от Продавача, които той не е бил длъжен да предвиди, Продавачът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по договори, сключени съгласно Общите условия и не дължи никакви  неустойки и обезщетения на Купувача за претърпени вреди или пропуснати ползи.

6. Доставка на Стоки

6.1. Доставката на стоките се извършват с куриер или собствен превоз по преценка и избор на Продавача в зависимост от естеството на поръчката и с оглед оптимална организация по доставката.   Купувачът дължи на Продавача заплащане цена на доставката  – транспортните разходи за доставката на стоките до определения от Купувача адрес. Цената на доставката не е  включена в посочената в он лайн магазина цена на стоките. Цената на Доставката се заплаща от Купувача в момента на доставката на Стоката при наложен платеж, а когато заплащането става по останалите способи – заедно с цената на стоката.

6.2. Продавачът може да определи случаи, в които Купувачът не дължи заплащане на цената на доставката, когато направената от Купувача поръчка е за стоки на обща стойност над определена от Продавача сума или при други условия, определени от Продавача. Продавачът отбелязва това ясно на сайта при описанието на определените стоки или условия.

6.3.  Доставки се извършват само на територията на Република България, в срок от 30 дни след постъпване на сумата, която се дължи на Продавача по неговата сметка.  Той уведомява Купувача не  по- късно от 2 дни преди доставката за конкретния ден и часови интервал на доставката.

6.4. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 5 работни дни. Срокът за доставка  изрично се отбелязва  в описанието на стоката на сайта на магазина.

6.5. При поръчки на стоки, окомплектовани съобразно индивидуални проекти и/ или специални изисквания, сроковете могат да бъдат допълнително удължени в зависимост от наличието на отделните стоки, включени в проектите.

 6.6. Продавачът има право да удължава посочените срокове за доставка с до 15 работни дни без да изисква съгласието на Купувача. Сроковете за доставка могат да бъдат удължавани допълнително и при официалните празници,  почивни дни, локдаун (ако важи за продавача или преводвача) със срока на неработните дни.

6.7. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Купувача за това в срока за доставката . Ако Купувачът не желае да закупи друга стока, Продавачът  възстановява на Купувача всички заплатени суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Върху тези суми не се начисляват и Продавачът не дъжи никакви лихви, неустойки и обезщетения.

6.8.  Стоките се доставят до посочен от Купувача адрес до входа на сградата. В случай, че Купувачът желае поръчката  да бъде доставена до входната врата на неговите помещения, то той следва да заяви това при поръчката и да заплати допълнителна такса заедно с цената на доставката . Ако доставката се извършва с превоз на Продавача, заявката за доставка до входната врата на помещенията на Купувача може да се направи и заплати и при доставката на стоката до входа на сградата.

6.9. Купувачът се задължава да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Той може да бъде посетен само два пъти за доставка на тези стоки. Ако Купувачът или определено от него лице не получи стоките при тези посещения, те се връща в склада на Продавача и Купувачът може да ги получи от там след като заплати направените разходи за доставката и връщането на стоките обратно. Той може да заяви отново доставка до посочения адрес като заплати отново транспортни разходи

6.10. Задължението за доставка на стоката е изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявката. При предаване на стоката Купувачът или посоченото от него, са длъжни да подпишат придружаващите  документи.

6.11      Купувачът или посоченото от него лице са длъжни при получаване на стоките , да ги  прегледат внимателно. При констатиране на явни недостатъци (външни видими дефекти – повреди, удари , разкъсана опаковка и други) или липса на отделни елементи или   аксесоари ,  документи, Купувачът незабавно информира лицето, извършващо доставката, за което се съставя протокол за щети в присъствието на доставчика/превозвача. Купувачът е длъжен незабавно да уведоми Продавача по телефона и на посочения в Общите условия  електронен адрес, като приложи копие от протокола и фактурата или посочвайки номер и дата на същата Ако Купувачът не направи това, Стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че Стоката му е доставена с явни качествени и количествени несъответствия. Последващи рекламации на приета без забележки за явни недостатъци стоканяма да бъдат удовлетворявани.

6.12. . Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение на Клиента. Акожелае те да бъдат осигурени от Продавача следва да заяви това при оформяне на поръчката или най – късно два дни преди доставката на стоките, като заплати съответната цена, определена от Продавача.

6.13. За Продавача не възниква задължение за доставка и предаване на стоката ако Купувачът не направи плащане чрез посочения от него наложен платеж, не е заплатил авансовото плащане, когато е уговорено такова или сумата не е постъпила по сметката на Продавача в останалите варианти на плащане на цената .

6.14. Монтажът, инсталирането, свързавнето и всяка друга дейност по подготовка и окончателно пускане в експлоатация на доставената стока са отговорност и за сметка на Купувача. Купувачът може да посочи кои дейности желае да бъдат извършени от Продавача или избрано от него лице срещу допълнително заплащане. Това трябва да бъде направено при попълване на заявката за стоките и заплатено от Купувача и заплатено заедно с цената на стоката.

6. 15. Продавачът не отговаря и не дължи заплащане на никакви неустойки и обезщетения когато доставката не може да бъде изпълнена в срок или изпълнението стане изцяло невъзможно поради природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, актове на публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки, на подизпълнителипревозвачи, доставчици на Продавача. В тези случаи Продавачът уведомява Купувача в 5 дневен срок от узнаването на съответното обстоятелство. Тогава срокът за изпълнение се удължава със срока на форсмажора, но ако той продължи повече от два месеца, всяка от страните може да се откаже от договора без да дължи неустойки и обезщетения.

7. Отказ от договор за продажба от разстояние и закупена Стока

7.1. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние и закупена стока важи само по отношение на Купувачи – физически лица, които имат качеството на потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

7.2. Купувачът , който има качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите за изпращането и връщането, както и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя. Отказът от поръчка се извършва писмено на електронната поща на Продавача -office@galaxydecor.bg.

7.3. Продавачът се задължава в едномесечен срок от датата на връщане на отказания продукт в склада на Продавача, да върне обратно на Потребителя заплатената сума по посочената от  Потребителя сметка . Ако Потребителят не върне отказаната стока в тридневен срок, след като е уведомил Продавача за отказ от договор за продажба от разстояние и закупена стока, то същият не може да претендира връщане на заплатената сума и задържа стоката.

7.4. Купувачът няма право на отказ по отношение на Стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на член 57 от ЗЗП. Правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилага за договори:
1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

7.5. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид,който позволява безпроблемното му предлагане на друг клиент. Продуктът не трябва да е бил ползван, да не е с видими външни повреди, механични увреждания ,целостта на продукта , оригиналната опаковка, включително етикета, лепенки, стикери, защитни знаци и др. трябва да са ненарушени и цялата прилежаща окомплектовка,аксесоари,  включително документи, които са придружавали стоката, да са налице. Отворена или разопакована стока не подлежи на връщане.

 7.6. Всички преки разходи по връщане на стоката от Купувача на Продавача, включително транспортни или пощенски такси, са изцяло за сметка на Купувача. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Купувача на Продавача, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Купувача.

7.7.      Купувачът може да изпраща евентуални жалби по смисъла на член 47, т. 4 от ЗЗП на посоченият в общите условия адрес и електронна поща.

7.8. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен.

 8. Гаранция на Стоките. Рекламации

  8.1.       Стоките, които се предлагат в електронния магазин са с изискуемата се съгласно българското законодателство гаранция  от производителя съгласно закона и търговските политики на производителите (ЗТПП). Без гаранция се предлагат за продажба категориите Стоки, които поради естеството си не могат да имат такава и са посочени в ЗТПП. Съгласно чл. 105 и следващите от ЗЗП стоките имат законова гаранция за съответствието им с договора за продажба – Продавачът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.

8.2. Всички стоки се доставят с гаранционни карти, издадени директно от производителя на хартиен носител, които се намират вътре в тяхната опаковка/кутия. Когато гаранционните карти, съдържащи гаранциите от производителя на Стоките, са в електронен формат, те се намират на сайта на производителя или на Продавача и са общодостъпни за Купувачите чрез сайта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

8.3.    9 има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да извършва рекламации на закупени чрез Електронния магазин Стоки по правилата на ЗЗП, като следва да уведоми Продавача на посочения в общите условия  имейл  за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура за закупените стоки или посочвайки нейния номер и дата.

8.5.       Поправката/ремонтът на Стоки в рамките на гаранционния срок се извършва съгласно условията на гаранцията, предоставена от производителя на Стоките.

8.6. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.Претенцията за рекламация се оценява на място в склада на Продавача, а ако стоката не може да бъде доставена в магазина, огледът се извършва там, където се намира. Ако няма основание за рекламацията, Купувачът заплаща разходите , сварзани с огледа и установяването на рекламацията. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

8.7. Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извърши в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

8.8. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:

– монтаж на стоката, който не е извършен от Продавача или определено от него лице, когато се установи, че повредата се дължи на това обстоятелство
–        преместване на мебелите на друг, различен от посочения в договора адрес, след като веднъж са били сглобени от лице, различно от Продавача.

– опит за ремонт от неоторизирано от Продавача лице;
–        неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;
–        дефект, причинен от неправилна или груба употреба;
–        дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда

9. Защита на личните данни и поверителност

  9.1    Личните данни, които „Галакси АйДжи“ ЕООД  получава при регистрация, респ. покупка на стока, ще бъдат използвани единствено за обслужване на клиентите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин , каталози и др. рекламни предложения и материали, информация за продукти на Продавача;  с оглед изследване на потребителските интереси и определяне насоките на работа на електронния магазин , за техническо управление на сайта и електронния магазин и техните бази данни; за статистически данни, необходими за нуждите на продавача – измерване на ефективността на услугите на Продавача,  рекламните кампании, маркетингови и пазарни проучвания, ценова политика; ; директен маркетинг и всякакви други търговски съобщения. С приемането на Общите условия Купувачът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, „Галакси АйДжи“ ЕООД  може да предоставя тези данни и на трети лица, с които „Галакси АйДжи“ ЕООД  си сътрудничи, работи или има други отношения във връзка с дейността си –  куриерски, превозни и спедиторски компании,  гаранционна поддръжка във връзка с доставянето на Стоките и изпълнението на договора,  свързани с обслужването на клиента.

9.2.     „Галакси АйДжи“ ЕООД  гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

9.3.  При регистрацията на профил на Купувача в сайта, както и при попълване на формуляр за покупка на определена стока без създаване на профил на Купувача, последният се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от съответното заявление на сайта на Продавача. „Галакси АйДжи“ ЕООД  може по всяко време да променя обема на изискваните лични данни за регистрация на Профил на Купувача.

9.4. На основание член 34а от Закона за защита на личните данни Купувачите могат да възразят срещу използването на личните данни, разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за посочените цели. Купувачът може по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг и да се откажете от получаване на информация за продукти, кампании, промоции др. на Продавача, както и от получаване на други рекламни и информационни материали и оферти като изпрати съобщение за това на имейла , посочен в Общите условия. По същия начин Купувачът може да се свърже с „Галакси АйДжи“ ЕООД  и в случай на неоторизирано попълване на негови лични данни от трети лица, както и за други проблеми с предоставените лични данни.

9.5      С приемането на Общите условия Купувачите изрично дават съгласието си „Галакси АйДжи“ ЕООД  да им изпраща на предоставените от тях адрес, имейл и телефон за контакт, търговски съобщения, информация, материали и т.н. Настоящото се счита и за дадено предварително съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 4 от Закона за електронната търговия.

10. Други разпоредби

10.1      Споровете, възникнали във връзка с настоящите Общи условия, се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд.

10.2      За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

10.3      Споровете между Клиенти, които имат качеството на потребители съгласно ЗЗП и Продавача, породени във връзка с дейността на Продавача при продажба на Стоки чрез Електронния магазин, не могат да се решават пред и по реда на  Обща Помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите (www.kzp.bg).  , както и пред  други комисии и органи за алтернативно решаване на спорове.

10.4      Купувачът е уведомен, че Сайтът използва бисквитки (cookies) и е съгласен с Политиката на „Галакси АйДжи“ ЕООД за използването на „бисквитки” или други подобни инструменти с цел подобряване на функционалността на Сайта.

10.5 „Галакси АйДжи“ ЕООД не носи отговорност в случай че Купувачът няма достъп в определен момент до която и да е част от сайта или достъпът е с влошено качество, както и не носи отговорност за вреди, причинени върху телекомуникационни съоръжения, софтуер и хардуер, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством сайта.

10.6.      „Галакси АйДжи“ ЕООД си запазва правото да променя и актуализира съдържанието на сайта и он лайн магазина по всяко време , както и да прекратява достъпа до всички или част от опциите .

10.7      Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове и не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях. Ползването на тези линкове е на собствена отговорност на клиентите.

 Настоящите Общите условия са приети от едноличния собственик на капитала на„Галакси АйДжи“ ЕООД и са в сила от момента на публикуването им на сайта